Pravo Intelektualne Svojine

Već godinama domaćim i stranim klijentima pružamo pomoć po pitanjima zaštite i prenosa prava intelektualne svojine, kao i zaštitu u slučaju kršenja tih prava.

Kancelarija Zečević & Lukić ima opsežno iskustvo u pružanju strateških saveta u pregovorima i izradi ugovora, uključujući potpuni ili delimični prenos. Takodje pomažemo u pitanjima vezanim za statusne promene i ostale transakcije koja se odnose na autorska prava i druga prava intelektualne svojine.

Savremeni tehnološki napredak urodio je novim metodama i sredstvima koja omogućuju kršenje prava nosioca intelektualne svojine,  čime im se nanosi ogromna šteta. Takve situacije iziskuju pružanje brze i efikasne pravne pomoći u čemu se kancelarija pokazala kao pravi partner svojim klijentima.